Kto może ubiegać się o psa przewodnika?

Zapoznaj się z kryteriami i regulaminem przyznawania psów przewodników w Fundacji „Pies Przewodnik”. Potrzebne informacje znajdziesz poniżej.

Jeśli jesteś:

 • osobą całkowicie niewidomą lub niewidomą z poczuciem światła,
 • jesteś w wieku aktywności zawodowej (18-60 lat),
 • lubisz zwierzęta na tyle, że chcesz spędzić z psem kilkanaście lat swego życia i uważasz, że będziesz w stanie mu zaufać,
 • poruszasz się samodzielnie przy pomocy białej laski i masz ogólną orientację w terenie,
 • jesteś osobą aktywną, tzn. uczącą się, studiującą, pracującą lub udzielającą się społecznie,
 • masz odpowiednie warunki finansowe i lokalowe do utrzymania psa,
 • zdajesz sobie sprawę z obowiązków i odpowiedzialności, jaką pociąga za sobą praca z psem i jesteś gotów tych obowiązków się podjąć,
 • skontaktuj się z nami!

#Regulamin przyznawania psów przewodników w Fundacji „Pies Przewodnik”

Regulamin określa warunki, na jakich Fundacja “Pies Przewodnik”przekazuje osobom niewidomym psy przewodniki, w tym kryteria dla kandydatów, procedurę ubiegania się o psa przewodnika, kwalifikacji i przekazywania psa.

 

§ 1.

1. Kandydat na właściciela psa przewodnika powinien spełniać następujące warunki:

1) jest osobą niewidomą, przez co należy rozumieć że nie może wykorzystać wzroku podczas poruszania się,

2) ma ukończone 18 lat,

3) jest osobą odpowiedzialną i konsekwentną,

4) nie nadużywa alkoholu i nie ma innych zgubnych nałogów,

5) porusza się samodzielnie z białą laską,

6) jest na tyle sprawny fizycznie, by mógł podążać za psem bez pomocy sprzętu ortopedycznego lub osób trzecich. Dopuszczamy osoby z dodatkowymi schorzeniami, lecz takimi, które w znaczący sposób nie utrudniają prowadzenia psa,  poruszania się, ani orientacji w przestrzeni.

7) ma warunki materialne i finansowe wystarczające do przyjęcia psa i zapewnienia mu pełnego dobrostanu,

8) ma sprawną lewą rękę.

2. Osoba, która nie może używać lewej ręki do prowadzenia psa, powinna po pozytywnej weryfikacji i podjęciu decyzji o chęci przyjęcia psa, podpisać z fundacją umowę, że nie wycofa się z programu, ponieważ zapotrzebowanie na psy przewodniki chodzące po prawej stronie jest znikome.

3. W przypadku psów przewodników zakupionych lub wyszkolonych z wykorzystaniem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych niezbędne jest potwierdzenie niepełnosprawności orzeczeniem.

§ 2.

1. Warunkiem uczestnictwa w programie przyznawania psów przewodników w Fundacji „Pies Przewodnik” jest wypełnienie i przesłanie do nas „Ankiety dla ubiegających się o psa przewodnika”. Można ją pobrać  z niniejszej strony internetowej pod adresem: <http://piesprzewodnik.org.pl/kto-moze-ubiegac-sie-o-psa-przewodnika/>  . Przed wypełnieniem ankiety osoba chętna do współpracy z psem przewodnikiem może się skontaktować z nami drogą telefoniczną, mailową, pocztową lub osobiście. Preferujemy elektroniczne przesłanie wypełnionej ankiety w formacie word. Fundacja akceptuje elektroniczne wypełnienie dokumentu i przesłanie go pocztą tradycyjną. Jeżeli nie ma możliwości elektronicznego wypełnienia ankiety, prosimy zrobić to odręcznie, drukowanymi literami.

2. Po otrzymaniu ankiety nasz pracownik kontaktuje się z kandydatem w celu przeprowadzenia wstępnej rozmowy.

3. Jeżeli po przesłaniu ankiety pracownikowi fundacji przez 2 miesiące nie udaje się nawiązać kontaktu z kandydatem (10 prób i dwie dostępne drogi kontaktu), kandydat zostaje skreślony z listy oczekujących.

4. Weryfikacją wniosków zajmuje się komisja ds. przekazywania psów przewodników.

5. Wszystkie osoby, których ankiety zostały pozytywnie zweryfikowane, są zapraszane na szkolenie informacyjno-kwalifikacyjne.

6. Osoby, które posiadały już psa przewodnika wyszkolonego przez organizację inną niż Fundacja Vis Maior lub Fundacja „Pies Przewodnik” i ubiegają się o kolejnego, są zobowiązane do uczestniczenia w szkoleniu informacyjno-kwalifikacyjnym, chyba że z pozytywnym wynikiem ukończyły szkolenie zaawansowane dla właścicieli psów w Fundacji Vis Maior. Natomiast osoby, które miały już psa z Fundacji Vis Maior lub z Fundacji „Pies Przewodnik” przy ubieganiu się o kolejnego są zobowiązane do przedstawienia pisemnego uzasadnienia potrzeby posiadania psa oraz do odbycia rozmowy (w tym na skype) z pracownikami fundacji. Ponadto, jeśli osoby te chcą otrzymać kolejnego psa z Fundacji „Pies Przewodnik lub z Fundacji „Vis Maior” , warunkiem koniecznym jest przestrzeganie regulaminu oraz dotrzymywanie następujących punktów umowy użyczenia psa przewodnika:

 1. „(…)

1)      zapewnienia Psu Asystującemu odpowiednich warunków bytowych;

2)      właściwego odżywiania Psa Asystującego, stosownie do jego wieku;

3)      zapewnienia Psu Asystującemu odpowiedniej ilości ruchu;

4)      zapewnienia Psu Asystującemu odpowiednich zabaw i aktywności;

5)      zapewnienia bezpieczeństwa Psu Asystującemu;

6)      zapewnienia Psu Asystującemu stałej fachowej opieki weterynarza, w tym szczepień Psa Asystującego zgodnie z kalendarzem szczepień, traktowania Psa Asystującego w sposób humanitarny i niestosowania wobec niego przemocy fizycznej”.

 

§ 3.

1. Wstępna decyzja o przyznaniu psa przewodnika podejmowana jest po odbyciu przez osobę niewidomą szkolenia informacyjno-kwalifikacyjnego. Uczestnictwo we wszystkich zajęciach grupowych i indywidualnych jest obowiązkowe.

2. Podczas szkolenia informacyjno-kwalifikacyjnego odbywają  się testy sprawdzające orientację w terenie i umiejętności poruszania się z białą laską.

3. Wstępna decyzja o przyznaniu psa przewodnika podejmowana jest wspólnie przez kandydata, psychologa, tyflopedagoga/instruktora orientacji przestrzennej i trenera psów.

4. Pierwszeństwo w przekazywaniu psów mają osoby:

1) aktywne, tzn. takie, które osobiście załatwiają swoje sprawy, a także mają chęć i  potrzebę samodzielnego przemieszczania się,

2) studiujące lub pracujące,

3) aktywne społecznie,

4) całkowicie niewidome lub niewidome z poczuciem światła,

5) prowadzące samodzielne gospodarstwo domowe.

5. W przypadku spełnienia powyższych warunków o kolejności przyznawania psów przewodników decyduje czas, jaki upłynął od decyzji o wstępnej kwalifikacji do programu oraz to czy któryś z psów kończących szkolenie pasuje charakterem do danej osoby.

6. Kandydat, po zakończeniu szkolenia, otrzymuje jedną z trzech wstępnych decyzji:

1) o zakwalifikowaniu do programu i przyznaniu psa przewodnika,

2) o warunkowym zakwalifikowaniu do programu i przyznaniu psa przewodnika po poprawieniu braków w umiejętnościach,

3) o nie dopuszczeniu do programu przekazywania psa przewodnika.

7. Kandydat zakwalifikowany do programu przekazywania psów, po zakończeniu szkolenia może się z niego bez żadnych konsekwencji wycofać.

§ 4.

1. Przekazywanie psa przewodnika osobie niewidomej polega na ich wspólnej pracy pod obserwacją trenera psa. Przekazywanie psa przewodnika trwa około dwóch miesięcy i odbywa się w blokach zajęć, których długość i częstotliwość jest  ustalana przez osobę niewidomą z trenerem psa.

Ponieważ proces przekazywania psa nie może odbywać się wyłącznie w weekendy, osoba niewidoma jest zobowiązana do zabezpieczenia na potrzeby zajęć z psem 12 dni urlopu.

2. W trakcie przekazywania psa osoba niewidoma może otrzymać następujące informacje:

1) dostanie tego akurat psa, ponieważ proces zżywania się z nim i nauki korzystania z jego pomocy przebiega prawidłowo,

2) dostanie innego psa, ponieważ ten konkretny nie pasuje do niej charakterem,

3. W przypadku, gdy osoba nie jest w stanie nawiązać z psem kontaktu lub nauczyć się prawidłowo korzystać z jego pomocy, trener psa może odstąpić od jego przekazywania.

Osoba niewidoma może się wtedy odwołać od decyzji trenera.

Odwołanie jest rozpatrywane przez komisję w składzie: członek zarządu fundacji, koordynator programu przekazywania psów przewodników oraz trener psa.

4. Część bloków zajęć odbywa się w Warszawie z wykorzystaniem obecnej w tym mieście infrastruktury architektonicznej i transportowej. Pozostałe bloki odbywają się w miejscu zamieszkania osoby niewidomej.

5. Podczas przekazywania osoba niewidoma sama pokrywa koszty przyjazdów na zajęcia i noclegów, chyba że zostały na ten cel pozyskane środki.

6. Po zakończeniu procesu przekazywania pies przewodnik otrzymuje Certyfikat Psa Asystującego wydany przez Fundację „Pies Przewodnik”. Fundacja wydaje certyfikaty na podstawie wpisu do Rejestru Podmiotów Uprawnionych do Wydawania Certyfikatów Potwierdzających Status Psa Asystującego pod numerem 8/08/05/2012

.

7. Pies przewodnik przekazywany jest osobie niewidomej nieodpłatnie i pozostaje własnością fundacji, na podstawie umowy użyczenia psa podpisywanej z fundacją.

8. Wraz z psem przewodnikiem osoba niewidoma otrzymuje:

1) książeczkę zdrowia,

2) uprząż,

3) krótką smycz,

4) kaganiec.

9. Osoba niewidoma, która otrzymuje psa przewodnika, jest zobowiązana do zabezpieczenia środków finansowych na zakup wszystkich akcesoriów zalecanych przez trenera.

§ 5.

1. Od chwili przekazania psa, osoba niewidoma w pełni odpowiada za jego zdrowie, bezpieczeństwo i zaspokajanie wszystkich potrzeb.

2. Fundacja nie udziela wsparcia finansowego w utrzymaniu psa.

3. Osoba niewidoma ma obowiązek (przez pierwszy rok od przekazania psa)  przyjeżdżać co pół roku z psem na wizyty kontrolne do fundacji, a po tym czasie – co roku.

3. Po przekazaniu psa osoba niewidoma ma prawo do kontaktu z trenerem i do umówienia się za pośrednictwem fundacji na lekcję doszkalającą, o ile zaistnieje uzasadniona potrzeba. Osoba, z którą należy się kontaktować: Joanna Witkowska j.witkowska@fundacjavismaior.pl

§ 6.

1. Osoba niewidoma ma obowiązek pracować z psem przewodnikiem, tak by nie utracił nabytych umiejętności i mógł dalej je rozwijać.

2. Po przekazaniu psa przewodnika fundacja ma prawo do kontaktu z osobą niewidomą.

3. W przypadku nieprawidłowego wykorzystywania psa (nieuzasadnionego powierzania opieki nad nim osobom trzecim, wykorzystywania do celów innych niż został wyszkolony, w tym do dogoterapii) oraz rażąco złego traktowania  psa (nieprawidłowego żywienia, znęcania się, zaniedbania opieki weterynaryjnej) fundacja ma prawo odebrać go osobie niewidomej.

§ 7.

 1. Fundacja ustala wraz z osobą niewidomą kwestię emerytury psa oraz pomaga, w razie potrzeby, w znalezieniu odpowiedniego domu dla emerytowanego psa przewodnika.
 2. Osoba niewidoma, która emerytowała swojego psa, jest zobowiązana zwrócić do biura fundacji szorki i certyfikat w ciągu miesiąca od przejścia psa na emeryturę.Zwrotu można dokonać bądź osobiście, bądź pocztą lub kurierem.

 

Sekcja 8

 1. Osoba niewidoma, która otrzymała od fundacji psa przewodnika, ma prawo go oddać, jeżeli z jakichkolwiek powodów nie chce lub nie może sprawować nad nim opieki i/lub korzystać z jego pomocy. Szanujemy taką decyzję.
 2. W momencie oddania psa przestaje obowiązywać zawarta wcześniej umowa użyczenia. Zatem odpowiedzialność za psa przechodzi w całości na fundację.
 3. Fundacja nie ma obowiązku informować osoby, która oddała psa, o dalszych losach zwierzęcia.
 4. Osoba, która oddała psa, nie może ubiegać się ponownie o to samo zwierzę.
 5. Osoba, która oddała psa, ma prawo ubiegać się o kolejnego, lecz musi ponownie przejść całą procedurę ubiegania się o psa, tzn. złożyć ankietę dla kandydatów, wziąć udział w szkoleniu informacyjno-kwalifikacyjnym, itd.
 6. Osoba, której fundacja odebrała psa, nie ma prawa ubiegać się o kolejnego.

 

Brak komentarzy do “Kto może ubiegać się o psa przewodnika?”

 1. [...] Osoby, które chciałyby w przyszłości korzystać z pomocy psa przewodnika zapraszamy do zapoznania się z kryteriami przyznawania psów przewodników. [...]

Odpowiedz

Komentarz: