O nas / About us

Fundacja Pies Przewodnik powstała w 2011 roku.

Działamy na rzecz osób niewidomych korzystających, lub pragnących korzystać z pomocy psa przewodnika.

Przygotowujemy psy do roli przewodników szkoląc je od bardzo wczesnego wieku. Osobom niewidomym zapewniamy nie tylko przeszkolenie z zakresu poruszania się z psem, lecz także różnego rodzaju pomoc już w trakcie pracy z nim. Będziemy również pomagać w wyszukiwaniu spokojnych i bezpiecznych domów dla emerytowanych psów przewodników, w przypadku, gdy osoba niewidoma nie będzie w stanie sama zajmować się takim psem.

Udzielamy także pomocy psychologicznej i prawnej. Staramy się zwalczać wszelkiego rodzaju przejawy dyskryminacji osób niepełnosprawnych poprzez działania mające na celu taką modyfikację zapisów prawnych, by uwzględniały one szeroko rozumiane potrzeby tych osób, w szczególności korzystających z pomocy psów przewodników.

 

8 maja 2012 roku Fundacja “Pies Przewodnik” została wpisana do rejestru instytucji szkolących psy przewodniki pod numerem  8/08/05/2012.

 

Zarząd:

 • Jolanta Kramarz – prezes Zarządu Fundacji
 • Joanna Witkowska – wiceprezes Zarządu Fundacji
 • Aneta Lejman – członek Zarządu Fundacji
 • Monika Marcelewicz –członekZarządu Fundacji
 • Rada:
 • Andrzej Matuszyński – członek Rady Fundacji
 • Dariusz Kupiecki – członekRady Fundacji
 • About us

Fundacja Pies Przewodnik was founded in 2011. Pies Przewodnik is a guide dog and we are the organisation for people with disabilities, especially for those with visual impairment who are, or would like to be, guide dog users.

We prepare dogs for being guides by training them beginning from the early stages of their lives. We train blind people in working with their future guides and when they get their dogs, we provide them with various kinds of help and support.

We will also support guide dog handlers in finding good and pleasant homes for their retired guides if they are unable to take care of them on their own.

We also help people with visual impairment to deal with psychological and legal issues.

We fight against all kinds of discrimination of blind and partially sighted people. We seek to change laws and rules in order to make them friendly for the people with sight disabilities.

 

On 8th of May 2012 Fundacja “Pies Przewodnik” was registered as an institution training guide dogs under the number: 8/08/05/2012.

 

Zarząd:

 • Jolanta Kramarz – president of Zarząd
 • Joanna Witkowska – vice-president of Zarząd
 • Aneta Lejman – member of Zarząd
 • Monika Marcelewicz – member of Zarząd
 • Rada:
 • Andrzej Matuszyński – member of Rada Fundacji
 • Dariusz Kupiecki – member of Rada Fundacji

 

Statut Fundacji „Pies Przewodnik”

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja Pies Przewodnik, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona została w dniu 28

grudnia 2010 roku przez Fundację „Vis Maior” o numerze KRS: 0000136590, zwaną dalej

Fundatorem, aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej

Włodzimierza Jarzyło w Warszawie przy Placu Wilsona nr 4 lok. 82

2. Fundacja

działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (tekst

jednolity Dz. U. Nr 46 z 1991 roku poz. 203) oraz postanowienia niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

1. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

2. Fundacja posługuje się pieczęcią z nazwą fundacji.

3. Zarząd Fundacji może przyznawać nagrody i wyróżnienia osobom fizycznym i prawnym

zasłużonym dla Fundacji.

§ 4

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 5

Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jak również poza

granicami z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.

§ 6

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister właściwy do spraw Polityki Społecznej.

ROZDZIAŁ II

CELE I FORMY DZIAŁANIA

§ 7

Celem Fundacji jest:

1. Wspieranie oraz propagowanie aktywnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu

społecznym i zawodowym.

2. Kształtowanie konstruktywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych.

3. Przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji osób niepełnosprawnych, w szczególności

tych, które poruszają się przy pomocy psa asystującego.

§ 8

Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:”:

 1. Organizowania akcji promujących możliwości korzystania z pomocy psów asystujących w tym organizowania akcji informacyjnych, kampanii, konferencji, warsztatów, lekcji w szkołach/uczelniach/placówkach kształcenia ustawicznego;
 2. Prowadzenia szkoleń mających na celu przygotowanie osób niepełnosprawnych do korzystania z pomocy psa asystującego;
 3. Rehabilitacji podstawowej: orientacji przestrzennej, poradnictwa psychoprofilaktycznego i psychoterapeutycznego w celu przygotowania osób niepełnosprawnych do korzystania z pomocy psa asystującego;
 4. Zakupu, hodowli, szkolenia i utrzymania w trakcie szkolenia psów asystujących dla osób niepełnosprawnych;
 5. Współpracy z osobami, które pełnią rolę „rodzin zastępczych” wobec psów szkolonych na psy asystujące;
 6. Poszukiwania kandydatów mogących pełnić rolę „rodzin zastępczych” wobec psów szkolonych na psy asystujące;
 7. Świadczenia pomocy prawnej, rzecznictwa w sprawach ludzi niepełnosprawnych, w szczególności osób, które poruszają się w asyście psa przewodnika;
 8. Przystępowania do organizacji zrzeszających szkoły psów przewodników oraz utrzymywania

kontaktów z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, których doświadczenia mogą służyć realizowaniu celów Fundacji;

 1. Wspierania i finansowania organizacji realizujących podobne cele do Fundacji;
 2. Organizowania szkoleń dla właścicieli psów przewodników, mających na celu utrwalanie oraz poprawę umiejętności nabytych przez psy;
 3. Integracji środowiska osób korzystających z pomocy psów przewodników;
 4. Prowadzenia szkoleń dla instruktorów orientacji przestrzennej NT z zakresu zasad poruszania się z psami przewodnikami;
 5. Integracji wolontariuszy pełniących rolę rodzin zastępczych dla psów przewodników;
 6. Prowadzenia szkoleń dla rodzin posiadaczy psów przewodników, a także dla placówek edukacyjnych, urzędów i instytucji NT z zakresu pracy psów przewodników oraz praw osób niewidomych korzystających z ich pomocy;
 7. Informowania o prawach przysługujących osobom niewidomym korzystającym z pomocy psów przewodników;
 8. Monitorowania działań organów władzy publicznej poprzez współpracę z nimi w zakresie realizacji praw osób niepełnosprawnych poruszających się przy pomocy psa przewodnika i ochrony ich interesów;
 9. Prowadzenia działań na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt i współpraca z organizacjami zajmującymi się obroną ich praw.

ROZDZIAŁ III

ORGANY FUNDACJI

§ 9

Organami Fundacji są:

1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą,

2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

§ 10

1. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z członkostwem w Zarządzie.

2. Fundatorzy Fundacji mogą wchodzić w skład organów Fundacji.

RADA FUNDACJI

§ 11

Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i kontrolnych.

§ 12

1. W skład Rady wchodzi od 2 do 5 osób.

2. Radę powołuje Fundator na dwuletnią kadencję. Rada wybiera ze swego grona

Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.

2a W przypadku ustania członkostwa w radzie fundator może powołać nowego członka rady na okres do końca kadencji rady

2b Fundator ma obowiązek powołać nowego/nowych członka/członków rady jeśli w wyniku ustania członkostwa w radzie członka/członków w skład rady wchodzi mniej niż dwie osoby.

3. Osoby wchodzące w skład Rady nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

4. Członkiem Rady nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

5. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych

kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie

w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

za rok poprzedni.

§ 13

1. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady.

2. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady zastępuje go Wiceprzewodniczący.

3. Przewodniczący organizuje prace Rady, w szczególności ustala z członkami Rady

przedmiot, termin i miejsce posiedzeń.

§ 14

1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.

2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący z własnej

inicjatywy bądź na pisemny wniosek co najmniej połowy członków Rady lub Zarządu.

3. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Radę, w szczególności

eksperci, członkowie zarządu i pracownicy. Goście mają prawo wypowiadania się w sprawach,

nad którymi obraduje Rada.

4. Decyzje Rady podejmowane są w formie uchwał.

5. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności

co najmniej połowy członków Rady, z wyjątkiem spraw uregulowanych odmiennie w ust.

6 tego paragrafu.

6. Każda osoba wchodząca w skład Rady ma w głosowaniu jeden głos. W przypadku równej

liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego, a podczas jego nieobecności Wiceprzewodniczącego.

7. Tryb działania Rady może określać uchwalony przez nią Regulamin.

§ 15

Rada w szczególności:

zatwierdza opracowane przez Zarząd roczne programy i wieloletnią strategię działania

Fundacji oraz nadzoruje ich realizację;

rozpatruje i zatwierdza roczne sprawozdania merytoryczne i finansowe Zarządu z działalności

Fundacji oraz przyjmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla Zarządu;

1. występuje do Zarządu z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;

2. wyraża opinie w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd;

3. na wniosek Zarządu zajmuje stanowisko w sprawie zmiany statutu, połączenia z inną

fundacją lub likwidacji Fundacji;

4. na wniosek Zarządu zajmuje stanowisko w sprawie powołania Kolegium Programowego oraz

przyjmuje rekomendacje dla kandydatów do Kolegium przedstawionych przez Zarząd.

16

Członkostwo w radzie przed upływem kadencji ustaje w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji z pełnienia

tej funkcji, upływu kadencji, skazania, o którym mowa w par. 12 ust. 4,odwołania albo śmierci osoby pełniącej tę funkcję.

Fundator może odwołać członka Rady przed upływem kadencji w sytuacji:

1) uchylania się od wykonywania obowiązków członka Rady, w tym nieuczestniczenia

w posiedzeniach;

2) trwałej utraty kontaktu z członkiem Rady trwającą ponad 6 miesięcy;

3) istotnego naruszenia postanowień statutu lub nierealizowanie uchwał Rady;

4) umyślnego działania na szkodę Fundacji lub zachowania godzącego w dobre imię Fundacji;

5) zaistnienia innych okoliczności uniemożliwiających sprawowanie funkcji członka

Rady.

§ 17

Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnionej funkcji zwrot uzasadnionych kosztów

lub wynagrodzenie.

ZARZĄD FUNDACJI

§ 18

1. Zarząd wybiera rada na dwuletnią kadencję

1a W przypadku ustania członkostwa w zarządzie rada może powołać nowego członka zarządu na okres do końca kadencji zarządu.

1b Rada ma obowiązek powołać nowego/nowych członka/członków zarządu jeśli w wyniku ustania członkostwa w zarządzie członka/członków w skład zarządu wchodzi mniej niż dwie osoby.

2. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3. Członkostwo w zarządzie przed upływem kadencji ustaje w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji, skazania, o którym mowa w par. 18 ust. 2, odwołania członka zarządu przez radę albo śmierci

członka Zarządu.

4. Odwołanie przez Fundatora członka Zarządu przed upływem kadencji może nastąpić

w przypadku:

1) uchylania się od wykonywania obowiązków, w tym nieuczestniczenia w posiedzeniach

Zarządu;

2) utraty kontaktu z osobą wchodzącą w skład Zarządu przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,

3) istotnego naruszenia postanowień statutu lub nierealizowanie uchwał Zarządu;

4) umyślnego działania na szkodę Fundacji lub zachowania godzącego w dobre imię Fundacji;

5) zaistnienia innych okoliczności uniemożliwiających sprawowanie funkcji członka

Zarządu.

6. Fundator może odwołać zarząd przed upływem kadencji w sytuacji, gdy Zarząd nie

otrzymał absolutorium od Rady Fundacji.

§ 19

1. Zarząd liczy od 2 do 5 członków.

2. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa i Wiceprezesa.

3. Członkowie zarządu mogą być zatrudnieni w Fundacji.

§ 20

1. Zarząd odbywa posiedzenia co najmniej cztery razy w roku.

2. Posiedzenia zarządu zwołuje i przewodniczy im prezes z własnej inicjatywy, na

wniosek wiceprezesa lub przynajmniej dwóch innych członków zarządu.

3. Zwołanie posiedzenia może nastąpić ustnie, pisemnie lub drogą elektroniczną.

§ 21

1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu

Zarządu.

2. W przypadku równego podziału głosów decyduje głos prezesa zarządu.

3. W przypadku zarządu dwuosobowego zarząd podejmuje uchwały jednomyślnie.

§ 22

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Zarząd w szczególności:

1) reprezentuje Fundację na zewnątrz;

2) opracowuje i uchwala roczne i wieloletnie plany i strategie działania Fundacji,

uwzględniając wnioski Rady w tym zakresie;

3) zarządza majątkiem i funduszami Fundacji;

4) przyjmuje subwencje, darowizny, dotacje, spadki i zapisy.

5) ustala regulamin Zarządu i biura Fundacji i ich zmiany.

6) prowadzi politykę kadrową w Fundacji, w tym podpisuje umowy z pracownikami, ustala

wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków przeznaczonych

na wynagrodzenia;

7) przygotowuje i składa Radzie roczne sprawozdania merytoryczne oraz finansowe z

działalności Fundacji;

8 ) występuje do Rady z wnioskami o opinię w sprawach zmiany statutu, połączenia

z inną fundacją lub likwidacji Fundacji;

9) występuje do Fundatora z wnioskami o zgodę w sprawach zmiany statutu, połączenia

z inną fundacją lub likwidacji Fundacji.

§ 23

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa każdy z członków zarządu dwóch członków

zarządu działających łącznie lub prezes jednoosobowo z zastrzeżeniem ustępu 2.

2. W przypadku zarządu dwuosobowego lub gdy wartości umowy nie przekracza kwoty 1000

PLN oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać każdy członek Zarządu jednoosobowo.

KOLEGIUM PROGRAMOWE

§ 24

1. Zarząd po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Fundacji i zgody Fundatora może powołać

Kolegium Programowe.

2. Kolegium Programowe jest organem opiniodawczo-doradczym.

§ 25

1.

Członkami Kolegium mogą być osoby, których

kompetencje i autorytet są istotne ze względu na działalność Fundacji

2. Członków Kolegium powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji,po uzyskaniu pozytywnej

opinii Rady Fundacji.

3. Członkowie Kolegium otrzymują od Zarządu sprawozdania z działalności Fundacji.

4. Każdemu członkowi Kolegium indywidualnie przysługują uprawnienia opiniodawczo-doradcze.

ROZDZIAŁ IV

MAJĄTEK FUNDACJI

§ 26

Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny w kwocie 2500 PLN, z czego 1000 PLN przeznaczony

jest na działalność gospodarczą.

§ 27

Fundacja czerpie środki finansowe w szczególności z:

1. Dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych;

2. Darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji;

3. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;

4. Dochodów z działalności gospodarczej.

§ 28

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie:

47.76.Z

Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy

dla zwierząt domowych prowadzona

w wyspecjalizowanych sklepach

47.6

Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych

sklepach

47.61.Z

Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.62.Z

Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych

sklepach

47.63.Z

Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych

sklepach

47.64.Z

Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

7.65.Z

Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona

w wyspecjalizowanych sklepach

47.91.Z

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

47.99.Z

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

85.51.Z

Pozaszkolne formy

edukacji sportowej oraz zajęć sportowych

i rekreacyjnych

85.52.Z Pozaszkolne formy

edukacji artystycznej

85.59 Pozaszkolne formy

edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.59.A Nauka języków obcych

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

86.90.E

Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

94.99.Z

Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

96.04.Z

Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

96.09.Z

Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

01.62.Z

Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich

73.11.Z – Działalność agencji reklamowych

73.12.C – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)

73.12.D – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach.

2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. „

29

1. Wszelkie dochody Fundacji, w tym zysk z działalności gospodarczej, przeznaczane

są na realizację celów statutowych Fundacji.

2. Zabrania się w szczególności:

1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi.

2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz

ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności

jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3. wykorzystywania majątku Fundacji przez członków jej organów lub pracowników oraz

ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to

wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,

4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą

członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich bliskie osoby, na zasadach innych

niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30

1. Zmiany statutu Fundacji dokonuje Zarząd po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Fundacji

i zgody Fundatora.

§ 31

1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach działania.

2. Decyzję o połączeniu z inną Fundacją podejmuje Zarząd po uzyskaniu pozytywnej

opinii Rady Fundacji i zgody Fundatora.

§ 32

1. Decyzję o rozwiązaniu Fundacji podejmuje Zarząd po uzyskaniu pozytywnej opinii

Rady Fundacji i zgody Fundatora, w sytuacji, gdy cele statutowe zostały zrealizowane

lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.

2. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Radę.

3. Likwidatorowi służą uprawnienia Zarządu.

4. Majątek Fundacji, po zakońLLKKKKczeniu likwidacji, przeznaczony będzie na rzecz wskazanej

przez Zarząd po uzyskaniu pozytywnej  opinii Rady Fundacji organizacji pozarządowej

o celach zbliżonych do celów Fundacji.

 

Pobierz statut w formacie doc