Sprawozdanie merytoryczne Fundacja Pies Przewodnik 2017

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji „Pies Przewodnik” za 2017 rok

 

Nazwa Fundacji: Fundacja „Pies Przewodnik”

Siedziba i adres: ul. Żeromskiego 21/58, 01-882 Warszawa

Numer NIP – 118 205 82 00

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – 17.02.2011

Numer KRS – 0000378829

Numer REGON – 142813693

I. Dane dotyczące członków zarządu i rady Fundacji (imię i nazwisko według aktualnego w okresie sprawozdawczym wpisu w rejestrze sądowym) 

Zarząd Fundacji

Od 1 stycznia do 18 lutego 2017 zarząd Fundacji działał w następującym składzie:

 • Jolanta Eleonora Kramarz – prezes zarządu,
 • Joanna Witkowska – wiceprezes zarządu,
 • Monika Bogusława Marcelewicz – członek zarządu,
 • Aneta Lejman – członek zarządu.

Rada Fundacji

Od 1 stycznia do 18 lutego 2017 Rada fundacji działała w następującym składzie:

 • Dariusz Kupiecki,
 • Andrzej Matuszyński.

 

18 lutego 2017 Fundacja Vis Maior jako Fundator powołała Radę Fundacji „Pies Przewodnik” w składzie:

 • Dariusz Kupiecki,

Andrzej Matuszyński.

 

Następnie (18 lutego 2017) Rada Fundacji „Pies Przewodnik” powołała  Zarząd w składzie:

 • Jolanta Eleonora Kramarz – prezes zarządu,
 • Joanna Witkowska – wiceprezes zarządu,
 • Monika Bogusława Marcelewicz – członek zarządu.

 

 

II. Celem Fundacji jest:

 1. Wspieranie oraz propagowanie aktywnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych
  w życiu społecznym i zawodowym.
 2. Kształtowanie konstruktywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych.
 3. Przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji osób niepełnosprawnych,
  w szczególności tych, które poruszają się przy pomocy psa asystującego.

 

Cele te Fundacja może realizować poprzez:

 1. Promowanie możliwości korzystania z pomocy psów asystujących i akcje informacyjne: kampanie, konferencje, warsztaty, lekcje w szkołach, uczelniach, placówkach kształcenia ustawicznego itd.,
 2. Przygotowanie osób niepełnosprawnych do korzystania z pomocy psa asystującego poprzez rehabilitację podstawową: orientację przestrzenną, poradnictwo psychoprofilaktyczne i psychoterapeutyczne, szkolenia z zakresu umiejętności współpracy z psem asystującym,
 3. Zakup, lub hodowlę, szkolenie i utrzymanie w trakcie szkolenia psów asystujących
  dla osób niepełnosprawnych,
 4. Współpracę z osobami, które pełnią rolę „rodzin zastępczych” wobec psów szkolonych na psy asystujące osobom niepełnosprawnym oraz asystujących
  psów emerytowanych, poszukiwanie tych „rodzin”,
 5. Pomoc prawną, rzecznictwo w sprawach ludzi niepełnosprawnych, w szczególności osób, które poruszają się w asyście psa przewodnika,
 6. Przystępowanie do organizacji zrzeszających szkoły psów przewodników
  oraz utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, których doświadczenia mogą służyć realizowaniu celów Fundacji,
 7. Organizowanie kampanii z wykorzystaniem środków masowego przekazu,
 8. Wspieranie i finansowanie organizacji realizujących podobne cele.

 

Opis działalności statutowej:

Fundacja „Pies Przewodnik”  realizowała swoją działalność zgodnie z przyjętym planem.

Zarząd Fundacji pracuje społecznie. Jego posiedzenia odbywały się raz na kwartał. Łącznie odbyło się ich cztery. Poza posiedzeniami członkowie Zarządu pozostawali ze sobą
w stałym kontakcie, co pozwalało konsultować bieżące sprawy związane z działalnością Fundacji, a także wyjaśniać wszelkie zaistniałe wątpliwości. Dzięki temu pracę fundacji charakteryzowały duża dynamika oraz dbałość o realizację celów statutowych zgodnie
z przyjętą strategią. Podczas posiedzeń Zarządu miało miejsce:

 • omówienie bieżącej działalności Fundacji
 • omówienie sposobów promocji tej działalności, np. poprzez stronę internetową, obecność w portalach społecznościowych, prowadzenie blogu przybliżającego w sposób humorystyczny pracę psów przewodników, druk materiałów dydaktycznych .

 

III. Działania Fundacji 

W okresie sprawozdawczym Fundacja „Pies Przewodnik” zrealizowała następujące działania:

 

Projekty Fundacji „Pies Przewodnik”

 1. Projekt „”mój pies – moje oczy” 

W okresie sprawozdawczym była kontynuowana realizacja II etapu projektu, który rozpoczął się 1 kwietnia 2016, a zakończył – 31 marca 2017. Całkowita wartość tego etapu wynosiła  81971,10 złotych. Projekt miał na celu poprawę jakości funkcjonowania osób niewidomych poprzez zakup, wyszkolenie
i przekazanie im psów przewodników. W ramach tego etapu projektu (styczeń 2017) swoje szkolenie specjalistyczne kontynuowały  dwa psy zakupione  w październiku 2015 roku. W lutym i marcu 2017 psy przechodziły  etap zżywania się ze swoimi niewidomymi opiekunami. Oba czworonogi zostały przekazane w marcu 2017 i otrzymały certyfikaty psów asystujących.

 

 

 1. Mój Pies, Moje Oczy 2017-2019

Projekt „Mój pies, moje oczy 2017” jest realizowany od 1 lipca 2017 do 31 marca 2019 roku. Został on dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych. Ma on na celu poprawę jakości życia osób niewidomych – zwiększenie ich mobilności, a tym samym umożliwi im rozwój w zakresie aktywności społeczno-zawodowej.

W okresie sprawozdawczym trwał pierwszy etap projektu, który zakończy się 31 marca 2018. Całkowita wartość tego etapu wynosi  137 761,54 zł.

W ramach projektu Fundacja szkoli od podstaw 4 psy zakupione w lipcu 2017 r.

Przeszły one etap starannej socjalizacji i wstępnego szkolenia przez opiekunów ‚puppy raisers’ nadzorowanych przez trenerów z przygotowaniem specjalistycznym. Pieski uczyły się prawidłowego reagowania na istoty żywe, przestrzeń miejską i wyposażenie domu. Poza tym psy odbywały indywidualne lekcje z trenerem w ramach szkolenia podstawowego. W okresie sprawozdawczym odbywały się również grupowe warsztaty z trenerem psów doskonalące nabyte umiejętności podczas pracy wśród innych psów.

Zgodnie z założeniami projektu do końca okresu sprawozdawczego prowadzono . poradnictwo dotyczące psów przewodników dla osób niewidomych oraz konsultacje psychologiczne dla beneficjentów zainteresowanych przyjęciem psa przewodnika. Dalsze działania projektowe będą kontynuowane w kolejnym okresie sprawozdawczym.

 

Inne działania:

 1. Spotkanie w Technikum  nr 11  im.Piotra Wysockiego wWarszawie

8 lutego wiceprezes fundacji Joanna Witkowska oraz Bogdan Banaś – przedstawiciel Fundacji przeprowadzili w Technikum  nr 11 przy ul.Odrowąża  w Warszawie wykład nt.funkcjonowania osób niewidomych  i pracy psa przewodnika. Spotkanie wzbudziło duże zainteresowanie.Uczniowie chcieli wiedzieć, jak uczą się osoby niewidome i na czym rzeczywiście polega pomoc psa przewodnika.

 

 1. Spotkanie w żłobku nr 37.

10 maja 2017 wiceprezes fundacji Joanna Witkowska przeprowadziła spotkanie z najstarszą grupą dzieci w żłobku nr 37 przy ul. Ożarowskiej w Warszawie.  Dzieci usłyszały i zobaczyły,
jak pracuje pies przewodnik. Zapoznały się też z zabawkami, które można wykorzystać,
gdy nie używa się wzroku.

 

 1. Spotkanie w Społecznym Gimnazjum STO nr 14 w Warszawie

1 czerwca 2017 wiceprezes fundacji Joanna Witkowska przeprowadziła wykład dla uczniów Społecznego Gimnazjum STO nr 14p rzy  ul. Bogusławskiego w Warszawie. 

Podczas wykładu uczniowie usłyszeli,jak pracuje pies przewodnik oraz dowiedzieli się, że osoby niewidome mogą uczyć się, pracować  i funkcjonować samodzielnie.Uczniowie zorganizowali kiermasz, na którym sprzedawali własnoręcznie upieczone ciasta, a dochód przeznaczyli na szkolenie psów przewodników. 

 

 1. Spotkanie z przedstawicielami Kancelarii Prezydenta RP.

6 czerwca 2017 spotkaliśmy się w siedzibie Fundacji Vis Maior z przedstawicielami kancelarii prezydenta:   doradcą społecznym p. Zofią Romaszewską oraz dyrektorem p. Tomaszem Królikowskim. Ze strony Fundacji „Pies Przewodnik” obecni byli: prezes Jolanta Kramarz, członek rady Dariusz Kupiecki oraz koordynator programu przekazywania psów przewodników w fundacji Joanna Witkowska.

Spotkanie dotyczyło psów przewodników w Polsce: zbyt małej dostępności tego rozwiązania dla osób niewidomych, trudności związanych z niestabilnym finansowaniem szkolenia zwierząt oraz możliwości budowy przyszłego systemu  szkolenia psów i przekazywania ich osobom niewidomym.

 

 1. Wykład dla studentów pedagogiki specjalnej z Uniwersytetu Śląskiego

29 czerwca 2017 w biurze fundacji odbył się wykład dla grupy studentów pedagogiki specjalnej .Przeprowadziły go Joanna Witkowska i Magdalena Raczyńska.

Zajęcia dotyczyły specyfiki pracy z psem przewodnikiem oraz różnic i podobieństw między poruszaniem się
z białą laską, a korzystaniem z pomocy czworonożnego asystenta.

Studenci usłyszeli również, jak wyglądają procedury przyznawania psów w Fundacji. Dzięki tego typu zajęciom w przyszłości (jako instruktorzy orientacji przestrzennej) będą mogli bardziej świadomie doradzać lub odradzać swoim kursantom staranie się o psa przewodnika.

 

 1. Spotkanie z posłanką Małgorzatą Wypych na temat modelu szkolenia psów przewodników

19 lipca 2017 w siedzibie Fundacji Vis Maior odbyło się spotkanie z panią posłanką Małgorzatą Wypych –przewodniczącą Parlamentarnego Zespołu ds. Osób z Niepełnosprawnością Narządu Wzroku  oraz z dyrektorką Mazowieckiego Oddziału PFRON – panią Joanną Skoczek.

Kolejnym gościem był pan Paweł  Wdówik – kierownik Biura Osób Niepełnosprawnych na Uniwersytecie Warszawskim. Ze strony Fundacji „Pies Przewodnik” w spotkaniu uczestniczyli: prezes Jolanta Kramarz, członek rady Dariusz Kupiecki oraz koordynator programu przekazywania psów przewodników Joanna Witkowska.

Rozmowy dotyczyły przyszłego modelu szkolenia psów przewodników w Polsce. Spotkanie było owocne, ponieważ uczestnicy rozumieją wagę problemu oraz że wykazali otwartość i chęć wspólnego poszukiwania dobrych rozwiązań.

 

 1. Spotkanie z prezes PFRON Dorotą Habich

20 lipca 2017 przedstawiciele Fundacji: prezes Jolanta Kramarz, członek rady Dariusz Kupiecki oraz Joanna Witkowska – koordynator programu przekazywania psów przewodników uczestniczyli w spotkaniu z prezes PFRON – panią Dorotą Habich, które dotyczyło przyszłego modelu szkolenia psów przewodników.

prezes Fundacji „Pies Przewodnik” przedstawiła nasze pomysły na zmiany w modelu szkolenia psów. Prezes PFRON z kolei wyraziła gotowość do dalszej współpracy w celu wypracowania jak najlepszych rozwiązań.

 

 1. Wykład dla studentów warszawskiej APS

6 grudnia 2017 prezes Fundacji „Pies Przewodnik” Jolanta Kramarz przeprowadziła wykład dla grupy studentów psychologii .

Zajęcia dotyczyły specyfiki pracy z psem przewodnikiem oraz różnic i podobieństw między poruszaniem się
z białą laską, a korzystaniem z pomocy czworonożnego asystenta.

Studenci usłyszeli również, jak wyglądają procedury przyznawania psów w Fundacji.

 

 

IV. Obecność w mediach 

Ponieważ wiedza na temat specyfiki szkolenia i pracy psa przewodnika jest w naszym społeczeństwie znikoma, Fundacja zabiegała o obecność w mediach, by informować tą drogą nie tylko osoby pełnosprawne, lecz także te z dysfunkcją wzroku, które wielokrotnie nie mają świadomości, jakie korzyści może im przynieść pomoc psa przewodnika.

W związku z kampanią promującą działalność organizacji pożytku publicznego spot informujący o pracy psa przewodnika i o działalności fundacji, który został nagrany w 2016 roku, był
emitowany w I programie Polskiego Radia. W pierwszej połowie 2017 roku trwała współpraca z Włodzimierzem Zientarskim – znanym dziennikarzem motoryzacyjnym, który obecnie pracuje w Antyradiu. Przy okazji cotygodniowych audycji w tej rozgłośni Jolanta Kramarz informowała społeczeństwo o trudnościach, na jakie mogą napotkać osoby niewidome poruszające się samodzielnie, w tym właściciele psów przewodników.

Mamy nadzieję, że wszystkie nasze wystąpienia sprawią, iż osoby spotykające niewidomych z psami na ulicy nie będą rozpraszać czworonożnych przewodników, co z kolei znacznie poprawi bezpieczeństwo i komfort przemieszczania się, zaś niewidomi – potencjalni właściciele psów – dowiedzą się, jak wielkie korzyści płyną z tej formy rehabilitacji, a tym samym wyzbędą się licznych obaw, stereotypów i nierealnych oczekiwań. Sytuacja taka, w dalszej konsekwencji, wpłynie pozytywnie na rozwój Fundacji, ponieważ więcej osób niewidomych będzie ubiegać się o psa przewodnika.

 

V. Udział w pracach koalicji i stowarzyszeń 

Fundacja „Pies Przewodnik” angażuje się w prace Parlamentarnego Zespołu ds. Osób z Niepełnosprawnością Narządu Wzroku oraz Komisji Dialogu Społecznego ds. Osób Niepełnosprawnych.

 

V. Działalność gospodarcza

1. Szkolenia dla animatorów w Centrum Nauki Kopernik

W ramach działalności gospodarczej w czerwcu 2017 roku Fundacja „Pies Przewodnik” przeprowadziła trzy sześciogodzinne edycje podstawowego szkolenia dla animatorów Centrum Nauki Kopernik. Wzięło w nim udział łącznie 30 osób. Warsztaty prowadzone były przez niewidomych i słabowidzących edukatorów przy użyciu aktywnych metod. Uczestnicy mieli okazję nie tylko usłyszeć
o tym, jak funkcjonują osoby niewidome, zapoznać się z pomocami, jakich używają, lecz także mogli na własnej skórze doświadczyć, jak to jest chodzić z białą laską, rozmawiać
z kimś bez kontaktu wzrokowego czy wyobrażać sobie opisywany przedmiot, którego się
nie widzi.

Animatorzy ćwiczyli również prowadzenie osób niewidomych, wskazywanie im miejsca siedzącego oraz właśnie opisywanie przedmiotów i innych elementów przestrzeni.

Po krótce zapoznali się z problematyką słabego widzenia – z różnymi uszkodzeniami wzroku i ich następstwami funkcjonalnymi. Dowiedzieli się też o istocie pracy z psem przewodnikiem. Na zakończenie szkolenia sami sformułowali listę zasad dobrego, komfortowego i przyjaznego kontaktu z osobami z dysfunkcją wzroku.

 

Przykładowy plan zajęć:

 1. Przywitanie się i ustalenie zasad współpracy.
 2. Rozmowa NT. dotychczasowych doświadczeń z osobami niewidomymi i słabowidzącymi.
 3. Trudności w kontaktach z osobami z dysfunkcją wzroku i sposoby ich pokonywania, Sytuacje, wktórych potrzebują pomocy, Sposoby pomagania im.
 4. Pomoc osobom niewidomym poruszającym się z białą laską – Prowadzenie, przejście przez drzwi, wskazanie miejsca siedzącego, poruszanie się po schodach i w wąskich przejściach.
 5. Zasady pracy psa przewodnika oraz nawiązywanie kontaktu z osobą korzystającą z jego pomocy.
 6. Ćwiczenie bezwzrokowego wykonywania czynności – możliwość doświadczenia bezwzrokowego funkcjonowania.
 7. Metody właściwego opisywania otoczenia ułatwiające osobom niewidomym i słabowidzącym odnalezienie się w danym miejscu, dostosowanie otoczenia do ich potrzeb.
 8. Właściwe sposoby opisywania osobom z dysfunkcją wzroku przedmiotów, ich adaptacja do potrzeb tych osób.
 9. Prezentacja różnego rodzaju pomocy ułatwiających osobom niewidomym funkcjonowanie.

Podsumowanie i zakończenie warsztatów.

 

2.  Zajęcia w przedszkolach, szkołach i na uczelniach

W ramach działalności gospodarczej Fundacja „Pies Przewodnik” prowadziła zajęcia
nt. funkcjonowania osób niewidomych i pracy psa przewodnika w następujących przedszkolach, szkołach i na uczelniach:

 

 • Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13 w Warszawie – 8 godz.,
 • Przedszkole nr 156 w Warszawie – 12 godz.,
 • Przedszkole „Ala ma kota” ul. Altowa w Warszawie – 4 godz.,
 • Przedszkole UKSW w Warszawie – 2 godz.,
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie – 7 godz.,
 • Przedszkole nr 248 w Warszawie – 4 godz.,
 • Przedszkole „Owieczka Asia” w Warszawie – 2 godz.,
 • Przedszkole „Artystyczny Kącik” w Warszawie – 1 godz.,
 • Prywatna Szkoła Podstawowa nr 95 w Warszawie – 1 godz.,
 • Międzynarodowe Przedszkole Misia Paddingtona w Warszawie – 1 godz.,
 • Przedszkole „Kółko graniaste” w Warszawie – 1 godz.,
 • Szkoła podstawowa nr 63 im. Zawiszy Czarnego w Warszawie – 4 godz..

VI. Uchwały.

 1. Uchwały rady Fundacji „Pies Przewodnik”:
 • Uchwała nr 1/2017 z 18 lutego 2017 o powołaniu zarządu Fundacji „Pies Przewodnik”,
 • uchwała nr 2/2017 z 19 czerwca o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego za 2016 rok,
 • uchwała nr 3/2017 z 19 czerwca 2017 o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2016 rok.
 1. Uchwały zarządu Fundacji „Pies przewodnik”:
 • uchwała nr 1/2017 z 5 stycznia 2017 o zatwierdzeniu polityki bezpieczeństwa.

Odpowiedz

Komentarz: