Sprawozdanie Merytoryczne z Działalności Fundacji “Pies Przewodnik” za 2011 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji „Pies Przewodnik” za 2011

Nazwa Fundacji – FUNDACJA PIES PRZEWODNIK

Siedziba i adres – ul. Żeromskiego 21/58, 01-882 Warszawa

Numer NIP – 1182058200

Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – 17.02.2011

numer KRS – 0000378829

Numer REGON – 142813693

Dane dotyczące członków zarządu i rady fundacji (imię i nazwisko według aktualnego wpisu w rejestrze

sądowym)

Zarząd:

Jolanta Kramarz – prezes zarządu

Agnieszka Boczula – wiceprezes

Monika Marcelewicz –członek zarządu

Katarzyna Gajewska – członek zarządu

Rada

Grzegorz Kubalski –przewodniczący rady fundacji

Monika Zderkiewicz – członek rady fundacji

Andrzej Matuszyński – członek rady fundacji

Piotr Todys – członek rady fundacji

Celem Fundacji jest:

1. Wspieranie oraz propagowanie aktywnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym.

2. Kształtowanie konstruktywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych.

3. Przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji osób niepełnosprawnych, w szczególności tych, które poruszają się przy pomocy psa asystującego.

Cele te Fundacja może realizować poprzez:

1. Promowanie możliwości korzystania z pomocy psów asystujących i akcje informacyjne: kampanie, konferencje, warsztaty, lekcje w szkołach/uczelniach/placówkach kształcenia ustawicznego itd.

2. Przygotowanie osób niepełnosprawnych do korzystania z pomocy psa asystującego poprzez rehabilitację podstawową: orientację przestrzenną, poradnictwo psychoprofilaktyczne
i psychoterapeutyczne, szkolenia z zakresu umiejętności współpracy z psem asystującym.

3. Zakup, lub hodowlę, szkolenie i utrzymanie w trakcie szkolenia psów asystujących dla osób niepełnosprawnych.

4. Współpracę z osobami, które pełnią rolę „rodzin zastępczych” wobec psów szkolonych na psy asystujące osobom niepełnosprawnym oraz asystujących psów emerytowanych, poszukiwanie tych „rodzin”.

5. Pomoc prawną, rzecznictwo w sprawach ludzi niepełnosprawnych, w szczególności osób, które poruszają się w asyście psa przewodnika.

6. Przystępowanie do organizacji zrzeszających szkoły psów przewodników oraz utrzymywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, których doświadczenia mogą służyć realizowaniu celów Fundacji.

7. Organizowanie kampanii z wykorzystaniem środków masowego przekazu.

8. Wspieranie i finansowanie organizacji realizujących podobne cele.

Opis działalności statutowej:

1. Fundacja „Pies Przewodnik” powstała 17 lutego 2011 roku, dlatego jej działalność obejmowała niecały rok kalendarzowy, jednakże była realizowana zgodnie z przyjętym planem.

2. Zarząd fundacji pracuje społecznie. Jego posiedzenia odbywały się raz na kwartał. Łącznie odbyło się ich cztery. Poza posiedzeniami członkowie zarządu pozostawali ze sobą w stałym kontakcie, co pozwalało konsultować bieżące sprawy, związane z działalnością fundacji, a także wyjaśniać wszelkie zaistniałe wątpliwości. Dzięki temu pracę fundacji charakteryzowała duża dynamika oraz dbałość o realizację celów statutowych zgodnie z przyjętą strategią. Podczas posiedzeń zarządu miało miejsce:

· omówienie bieżącej działalności fundacji

· omówienie sposobów promocji tej działalności, np. poprzez stronę internetową, obecność na portalach społecznościowych, prowadzenie bloga, przybliżającego w sposób humorystyczny pracę psów przewodników, druk ulotek, itp.

· omówienie założeń organizacji pikniku pt. „Okiem psa”, mającego na celu promocję fundacji, jak też idei pracy z psem przewodnikiem wśród osób z dysfunkcją wzroku i pełnosprawnych mieszkańców Warszawy

· podjęcie decyzji o przeprowadzeniu zbiórki publicznej podczas pikniku

· liczenie funduszy zebranych w ramach tej zbiórki

· omówienie zasad współpracy i przygotowanie do niej wolontariuszy, mających pomagać w promocji i obsłudze pikniku

· ustalenie zasad współpracy z władzami terytorialnymi i organizacjami pozarządowymi, przede wszystkim z Fundacją „Vis Maior”, Koalicją na rzecz Równych Szans, Federacją Organizacji Służebnych Mazowia, itd.

3. W okresie sprawozdawczym Fundacja „Pies Przewodnik” zrealizowała następujące działania:

· W dniu 27 maja 2011 zorganizowała integracyjne spotkanie, inaugurujące działalność fundacji. Uczestniczyli w nim członkowie zarządu i rady fundacji oraz wolontariusze i sympatycy. W nieformalnej atmosferze zostały omówione plany działania i założenia na najbliższą przyszłość.

· Na przestrzeni całego okresu sprawozdawczego budowano fundacyjną stronę internetową, która, oprócz informacji o bieżącej działalności fundacji, zawiera także podstawowe wiadomości , potrzebne osobom starającym się o psa przewodnikai osobom już pracującym z psami, a także blog, pisany z perspektywy czworonożnych przewodników, który ma za zadanie w lekki i humorystyczny sposób przybliżać czytelnikom specyfikę tej pracy. Wiemy, że strona fundacji cieszy się dużą popularnością wśród internautów, a jej zawartość jest czytana i szeroko komentowana.

· Został założony i podlega stałym aktualizacjom fundacyjny profil na www.facebook.pl, dzięki czemu łatwiej znaleźć fundację w internecie.

· W miesiącach letnich fundacja zajmowała się organizacją pikniku pt. „Okiem psa”, który odbył się 26 sierpnia na Polu Mokotowskim. Przygotowanie do pikniku obejmowało: uzyskanie zgody z Urzędu Dzielnicy Ochota na organizację imprezy plenerowej na Polu Mokotowskim, rozesłanie zaproszeń, w tym do gości honorowych, uzyskanie zgody na przeprowadzenie podczas pikniku zbiórki publicznej, przygotowanie ulotek i plakatów informujących o wydarzeniu (przygotowanych i sponsorowanych przez firmę Allianz Polska), wraz z ich dystrybucją na terenie miasta, nagłośnienie imprezy w mediach lokalnych oraz przeszkolenie wolontariuszy, mających pomagać w przygotowaniu i obsłudze pikniku. Dlatego też 19 sierpnia 2011, prezes Fundacji „Pies Przewodnik”, Jolanta Kramarz wzięła udział w audycji wyemitowanej przez lokalne Radio Kampus, które, razem z Antyradiem, objęło imprezę patronatem medialnym. W tym samym dniu odbyły się również warsztaty dla wolontariuszy, którzy oprócz pomocy w obsłudze pikniku, rozwieszali plakaty w różnych punktach miasta.

Piknik pt „Okiem psa” okazał się dużym sukcesem. Gośćmi honorowymi byli: Pani Barbara Nowacka, Kanclerz Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technologii Komputerowych oraz pan Krzysztof Kosiński, Wicedyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Panią Barbarę Nowacką zaproszono, ponieważ jej tragicznie zmarła mama, śp. Minister Izabela Jaruga-Nowacka, aktywnie działała na rzecz osób niepełnosprawnych i walnie przyczyniła się do uchwalenia nowej Ustawy o rehabilitacji i zatrudnianiu niepełnosprawnych, jak również rozporządzenia, które umożliwia niewidomym z psami przewodnikami dostęp do wszystkich miejsc użyteczności publicznej. Natomiast obecność wicedyrektora Krzysztofa Kosińskiego była wyrazem poparcia rządu dla idei pracy z czworonożnymi przewodnikami. Podczas imprezy odbył się koncert artystów niewidomych i słabowidzących, przy czym została wykonana piosenka ułożona na te okazję. W specjalnym namiocie najmłodsi uczestnicy mieli możliwość pomalowania sobie twarzy oraz malowania gipsowych figurek. Mogli też pobawić się z przeznaczonymi do tego psami, by tym lepiej zapamiętać, że psów przewodników nie wolno głaskać ani zaczepiać. Podczas całej imprezy prowadzono zbiórkę publiczną, sprzedaż akcesoriów dla zwierząt oraz kubków z ręcznie malowanymi wizerunkami psów. Cały dochód przeznaczono na szkolenie psów przewodników. Ważnym punktem programu były również pokazy pracy psów przewodników oraz psów szkolonych do sportu. Oba pokazy opatrzono słownym komentarzem trenerów, by zarówno osoby widzące, jak i niewidome miały szansę lepszego zrozumienia idei pracy psów przewodników oraz poznania także i innych aspektów pracy czworonogów.

· Ponieważ rok 2011 został ogłoszony Europejskim Rokiem Wolontariatu, Komisja Europejska przygotowała specjalną, multimedialną imprezę, poświęconą różnorakim formom wolontariatu, a realizowaną w formie ruchomego pawilonu, który gości po dwa tygodnie we wszystkich krajach Unii. 1 września pawilon zawitał do Warszawy i został ustawiony na Placu Defilad. Wydarzenia wewnątrz animowało Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Swoją działalność prezentowały liczne organizacje pozarządowe. Nie zabrakło tam oczywiście Fundacji „Pies Przewodnik”. Przy stoisku fundacji rozdawaliśmy ulotki, udzielaliśmy informacji dotyczących naszej działalności, a szczególnie szkolenia psów przewodników i wszelkich związanych z tym zagadnień. Gościliśmy również dziennikarzy, w tym z Polskiej Agencji Prasowej, dzięki czemu wzmianka o nas pojawiła się w mediach. Pogadankę na temat współpracy z psami i szkolenia ich na przewodniki wygłosiła także pani Agnieszka Boczula, wiceprezes fundacji, zawodowo zajmująca się szkoleniem psów. Spotkanie z nią, mimo innych prezentacji trwających w tym samym czasie, wywołało duże zainteresowanie. Chętne osoby miały okazję nie tylko zdobyć nowe wiadomości, lecz także usłyszeć o pracy z psem przewodnikiem od prezes fundacji, Jolanty Kramarz i jednego ze współpracowników, który także na codzień porusza się przy pomocy czworonożnego przyjaciela. Wydarzenie to miało wielką wagę, ponieważ nie tylko pozwoliło nagłośnić istnienie i działalność fundacji, ale także istotę pracy psa przewodnika. Jest to bardzo potrzebne, gdyż świadomość tych zagadnień wśród ogółu mieszkańców Warszawy jest niska, przez co niejednokrotnie utrudniają poruszanie osobom korzystającym z pomocy psów.

· W dniach 10-17 września 2011 odbyło się VI Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych (VI OFIP), w którym Fundacja „Pies Przewodnik” również wzięła udział. Prezes, Jolanta Kramarz, jako osoba niepełnosprawna aktywnie działająca na rzecz równości praw obywatelskich, podczas Sesji Branżowej „Niepełnosprawni w VI OFIP – Razem czy Osobno. Niepełnosprawni, a inne dyskryminowane grupy” moderowała dyskusję przy stoliku, a następnie uczestniczyła w dyskusji panelowej.

Trzeba dodać, że Jolanta Kramarz oprócz prowadzenia fundacji, jest członkiem zarządu Federacji Organizacji Służebnych Mazowia, dzięki czemu pracuje nie tylko dla środowiska osób z dysfunkcją wzroku, ale także dla ludzi z innymi niepełnosprawnościami oraz dla pozostałych grup społecznych, doświadczających dyskryminacji.

Także i to wydarzenie stało się dobrą okazją do zaprezentowania działalności fundacji wśród innych organizacji pozarządowych i grup osób niepełnosprawnych.

· W dniach 16-18 września odbyło się szkolenie dla kandydatów na właścicieli psów przewodników. Głównym celem warsztatów było przekazanie osobom niewidomym podstawowej wiedzy na temat higieny, pielęgnacji i pracy z psem przewodnikiem oraz pomoc w przyjrzeniu się własnym potrzebom i oczekiwaniom, a tym samym w podjęciu odpowiedzialnej i świadomej decyzji, czy pies przewodnik to na pewno właściwy wybór. W zajęciach wzięło udział sześć osób niewidomych, a także sześć osób towarzyszących, które w przyszłości będą miały najbliższy kontakt z niewidomym właścicielem i jego czworonożnym pomocnikiem. W drugim dniu warsztatów, tj. w sobotę 17 września, prezes fundacji, Jolanta Kramarz, z wykształcenia psycholog, przeprowadziła z kandydatami zajęcia na temat asertywności i umiejętności radzenia sobie ze stresem. W tym czasie osoby towarzyszące miały okazję dowiedzieć się na co należy zwrócić uwagę, mieszkając z osobą poruszającą się z psem przewodnikiem i jak pomóc właścicielowi, by mógł możliwie najbardziej tę współpracę doskonalić. Następnie niewidomy wolontariusz fundacji, od kwietniacieszący się posiadaniem czworonożnego asystenta, odpowiadał na wszelkie pytania i wątpliwości związane z pracą i życiem z psem. Natomiast niewidoma wolontariuszka, której Fundacja „Vis Maior” właśnie przekazywała psa, informowała o procesie szkolenia się z psem przewodnikiem, o trudnościach i radościach tego etapu pracy, przy czym tych drugich wymieniła znacznie więcej. W tym samym czasie instruktor orientacji przestrzennej, sprawdzała jak każda z osób niewidomych radzi sobie w przestrzeni miejskiej przy pomocy białej laski, ponieważ umiejętność ta jest niezbędna do prawidłowego korzystania z pomocy psa przewodnika. Natomiast trener psów, wiceprezes fundacji, Agnieszka Boczula, bardzo ciekawie opowiadała o specyfice myślenia psa, o jego reakcjach, jak też starała się wyjaśnić wszelkie nurtujące uczestników sprawy. Przedpołudnie trzeciego dnia należało do pana doktora weterynarii Macieja Bekiera z kliniki „Uprzejmy łoś”, który w przystępny i zajmujący sposób przybliżył podstawowe zagadnienia związane ze zdrowiem, pielęgnacją i chorobami psów. Jego wykład cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Opisane powyżej szkolenie stanowiło niezwykle istotny element działalności fundacji, bowiem od tych właśnie zajęć w dużej mierze zależy świadoma i dojrzała decyzja osoby niewidomej dotycząca posiadania psa, prawidłowe dobranie właściciela i czworonoga oraz ich przyszła owocna współpraca.

· W dniach 30 września-2 października odbyły się ZooExpo

Targi Zoologiczne, podczas których przedstawiciele Fundacji „Pies Przewodnik” opowiadali o pracy psów przewodników, a także przeprowadzili pokaz takiej pracy. Jest to o tyle istotne, że w społeczeństwie pokutuje wiele mitów i stereotypów związanych z umiejętnościami i kompetencjami czworonożnych pomocników osób niewidomych. Powszechnie panuje przekonanie, że w duecie człowiek-pies zwierzę decyduje o tym, gdzie iść, gdy tymczasem jest odwrotnie.

Drugą bardzo ważną korzyść z obecności fundacji na targach stanowił fakt, że mogła zaistnieć nie tylko wśród ogółu społeczności lokalnej, ale także w gronie osób zajmujących się zwierzętami zawodowo lub z zamiłowania.

· W pierwszej połowie roku przystąpiono do realizacji najważniejszego celu statutowego, tj. przygotowania psów do roli przewodników osób niewidomych. Pozyskano wtedy jednego psa, który pod okiem trenera-wolontariusza, rozpoczął podstawowe szkolenie, czyli naukę posłuszeństwa i zapoznawanie ze środowiskiem miejskim, co jest niezbędne, by w przyszłości prawidłowo wykonywał funkcję przewodnika.

W drugiej połowie roku natomiast takie samo szkolenie, (również prowadzone wolontarystycznie), rozpoczął kolejny pies.

· W październiku 2011 Fundacja „Pies Przewodnik” została przyjęta do Koalicji na Rzecz Równych Szans, która prowadzi działalność antydyskryminacyjną. Fakt ten ma szczególne znaczenie dla fundacji, ponieważ osoby z dysfunkcją wzroku, szczególnie te  poruszające się z pomocą psów przewodników, niejednokrotnie doświadczają dyskryminacji. Dlatego na tym polu jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia.

· W dniach 1 i 2 grudnia 2011 r. w Gmachu Głównym Biblioteki Narodowej w Warszawie odbyła się IX edycja Międzynarodowej Konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND, której hasło przewodnie brzmiało, po raz kolejny, „Świat dotyku i dźwięku”.

Konferencję zorganizowała Fundacja Szansa dla Niewidomych a partnerem była firma Altix. Wydarzenie miało na celu prezentację różnych form aktywności i rehabilitacji niewidomych, a także wszelkiego rodzaju pomocy i urządzeń przeznaczonych dla tych osób.

Przy stoisku fundacji „Vis Maior” wolontariusze Fundacji „Pies Przewodnik” rozdawali ulotki oraz informowali licznych zainteresowanych o specyfice szkolenia i pracy psa przewodnika.

Uczestnictwo w tej konferencji, pozwoliło naszej organizacji zaistnieć nie tylko wśród polskich niewidomych i firm związanych z tym środowiskiem, lecz także na arenie międzynarodowej.

4. Obecność w mediach

Ponieważ Fundacja „Pies Przewodnik” to młoda organizacja, nagłośnienie jej działalności w mediach jest bardzo istotne, tak dla wykonywania bieżących, jak i przyszłych zadań. Dlatego organizacja zabiegała o obecność w mediach, przede wszystkim lokalnych. W związku z piknikiem „Okiem psa”, prezes fundacji i jeden z wolontariuszy wzięli udział w audycjach w studenckim Radiu Kampus oraz Antyradiu, które, jak wspomniano powyżej, objęły imprezę patronatem medialnym. Ponadto, przedstawiciele fundacji opowiadali o wyszkoleniu i pracy psa przewodnika podczas audycji w radiu Warszawa, internetowym Radiu N, dedykowanym osobom niewidomym, wśród których świadomość na temat pomocy, jaką stanowi pies przewodnik, również pozostawia wiele do życzenia. Szczególnie istotną sprawą dla promocji organizacji stała się jej obecność w dwóch programach na antenie ogólnopolskiej stacji Tok.fm.

5. Działalność gospodarcza

W okresie sprawozdawczym prezes fundacji przeprowadziła szkolenie zorganizowane przez firmę Langas Group, zatytułowane: „Intuicja czyli szósty zmysł liderek”. Obyło się ono w hotelu Ireny Eris na Wzgórzach Dylewskich i było kierowane do kobiet biznesu.

Wtedy fundacja osiągnęła dochód w wysokości 4000 złotych, który w całości przeznaczy na realizację celów statutowych.

Podczas pikniku „Okiem psa” prowadzono sprzedaż akcesoriów dla zwierząt oraz kubków z ręcznie malowanymi wizerunkami psów. Osiągnięty dochód wynosił 253 złote i został przeznaczony na realizację celów statutowych

6. Przychody fundacji w kwocie ogółem 9851,13 w tym:

- Środki od sponsorów (Plus GSM) zostały przeznaczone na organizację pikniku:

5000 zł.

- Uzyskane przychody ze sprzedaży – 4000,00

- darowizna indywidualna w kwocie 305,11

- odsetki bankowe – 39,03

- zbiórka publiczna w kwocie 506,99 (Fundacja „Pies Przewodnik” na podstawie Decyzji Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Nr AO/322/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 r., zorganizowała i przeprowadziła w dniu 26 sierpnia 2011 r., zbiórkę publiczną na terenie Pola Mokotowskiego w Warszawie. Zbiórkę przeprowadzono w formie dobrowolnych datków do 5 puszek Kwestarskich podczas Pikniku „Okiem Psa”, którego organizatorem była Fundacja „Pies Przewodnik”.
Fundacja „Pies Przewodnik” uzyskała z tytułu przeprowadzonej zbiórki publicznej następujące środki finansowe: w formie zbiórki dobrowolnych datków do 5 puszek kwestarskich zebrano łącznie 506,99zł (słownie złotych: pięćset sześć i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy).

7. informacja o poniesionych kosztach:

a) realizacja celów statutowych – 7374,99

b) administracja (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe, opł. bankowe itp.) – 346,50

c) działalność gospodarcza,

d) pozostałe koszty,

8. Zatrudnienie w fundacji:

Fundacja „Pies Przewodnik” nie zatrudnia żadnych pracowników, a jej działalność opiera się w całości na pracy wolontariuszy.

a) Wynagrodzenia, premie, nagrody – nie wypłacane

b) Udzielone i zaciągnięte pożyczki – nie dotyczy

c) Zawarte umowy zlecenia- brak

d) Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku – nie dotyczy

e) Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji

w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek – nie dotyczy

f) nabyte nieruchomości, ich przeznaczenie oraz kwoty wydatkowane na to nabycie – nie dotyczy

g) nabyte pozostałę środki trwałe – nie dotyczy

h) wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach

finansowych sporządzanych dla celów statystycznych. – nie dotyczy

9. Działalność zlecona fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe

(usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne)

Wynik finansowy tej działalności. – nie dotyczy

10. Rozliczenia fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych,

informację w sprawie składanych deklaracji podatkowych– nie dotyczy

11. W okresie sprawozdawczym skład zarządu i rady fundacji nie uległ zmianie.

W okresie sprawozdawczym w fundacji nie przeprowadzono kontroli.

W okresie sprawozdawczym fundacja nie zmieniła siedziby.

W okresie sprawozdzwczym zarząd fundacji podjął 3 uchwały.

Uchwała zarządu nr 1, dotycząca ustanowienia osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo finansowe Fundacji „Pies Przewodnik” – zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2009 r. Nr 166, poz. 1317).

clip_image002

clip_image004

clip_image006

Pobierz sprawozdanie w formacie doc

Odpowiedz

Komentarz: